Languages

English            فارسی            Français            Deutsch

فراخوان - Proclamation

فراخوان خانواده‌های دانشجویان دستگیر شده مراسم 16 آذر سال 86
درموج دستگیری های بی‌سابقه‌ی دانشجویی در آستانه‌ی روز 16 آذر(روز دانشجو) بیش از 30 تن از دانشجویان آزادی‌خواه و برابری‌طلب دانشگاه‌های سراسرکشور بازداشت شده‌اند. شگفت این که 16 آذر که نماد مبارزه با رژیم وابسته‌ی شاهنشاهی و سلطه‌ی بیگانه بوده است از سوی جمهوری اسلامی نیز تحمّل نمی‌شود. آن چه امسال در روز دانشجو روی داد، تکرار همان صحنه‌هایی است که رژیم گذشته هر ساله در برخورد با جنبش دانشجویی ایجاد می‌کرد. گرامی‌داشت روز دانشجو سنت پنجاه و چند ساله‌ی جنبش دانشجویی ایران است و دانشجویانی که امسال به اتّهام برگزاری مراسمی ، با محوریت مخالفت با جنگ و تحریم، بازداشت شده‌اند در زمره‌ی شریف‌ترین فرزندان این آب و خاک‌اند. ما خواهان آزادی سریع و بی قید و شرط فرزندان اسیر خود هستیم.
کمیته‌ی پی جوی آزادی دانشجویان دربند

لیست اسامی امضا کنندگان فراخوان

*برای امضای این فراخوان نام خود را به آدرس seeking.committee@gmail.com بفرستید

Proclamation of the arrests on the University Students’ Day
On the threshold of the 16th of Azar (December 7) the University Students’ Day in Iran, more than 30 “Equality and Freedom-seeking Students” have been arrested. Surprisingly, 16th of Azar – the symbol of the struggle against dictatorship of the ex-imperial regime – is not tolerated by the Islamic Government either.What has happened during this ceremony – the main pivot of which was the opposition to war and sanction – is the repetition of the same scenes of the previous government.The commemoration of the University Students’ Day is the tradition of more than 50 years and the ones who have been arrested this year are the most honest children of our country. We want the unconditional and immediate release of our captivated students.
Seeking Committee for the Freedom of the University Students
to sign the petition send an email to the following address : seeking.committee@gmail.com *
Appel
Au seuil du 16 Azar (le 7 décembre), journée de commémoration des mouvements étudiants en Iran, plus de 30 activistes étudiants intitulés "partisans de l'égalité et la liberté" ont été arrêtés. Fait surprenant, 16 Azar, le symbole de la lutte contre la dictature impérial, n'est pas toléré par le gouvernement islamique non plus. Ce qui s'est-il passé au cours de cette cérémonie est la répétition des mêmes scènes de répressions qu'au temps de l'ancien régime. La commémoration de la journée des mouvements étudiants est une tradition de plus de 50 ans chez les libertaires de notre pays et ceux qui ont été arrêtés cette année sont les enfants les plus honnêtes de celles-ci. Nous demandons la libération immédiate et inconditionnelle de nos étudiants captivés.
Comité pour la libération des étudiants emprisonnés.
Signer la pétition en envoyant un mail à : seeking.committee@gmail.com

Familien der wegen Studententag am 07.12.2007 verhafteten Studenten biten um Unterstüzung
Vor dem Studnetentag am 07.12 sind über 30 Studenten, die für Freiheit und Gelichheit kämpfen, überall in Iran und während beispielosen Aktionen der Sicherheitskräfte, verhaftet worden.
Unglaublich! Der Studenttag, ein Symbol der Kampfes gegen das Schah-Regime, wird von der Islamischen Republik nicht geduldet!
Die Aktionen gegen die Studenten in diesem Jahr sind Widerholungen der Razzien gegen Studenten in der Schah Zeit.
Sie über 50 Jahren wird dieser Tag in Iran gefeirt. Die in diesem Jahr verhafteten Studenten wollten Versammlungen veranstalten und ihre Ablehnung gegen “Krieg und Sanctionen“ laut machen.
Sie gehören zu den ehrlichsten Kinder dieses Landes.
Wir verlangen die baldige und bedingslose Freilassung unserer inhaftierten Kinder.
freilassungsuchende Kommittee für verhaftete Studenten
Um diese Liste unter zu schreiben,Schiken Sie eine E-mail an : seeking.committee@gmail.com

گزارش شماره 5 از اقدامات خانواده‌های دانشجویان دستگیر شده

امروز دوشنبه 26/9/86، چهار نماینده از طرف خانواده های فعالین دانشجویی طبق قرار تنظیم شده از جانب آقای عیالیان، ساعت 8.30 صبح با آقای فروزانفر، رئیس کمیته امنیت سیاسی کمیسیون اصل 90، دیدار کردند. در این دیدار، نمایندگان خانواده ها بر خلاف ملاقات قبلی شان با اعضای کمیسیون امنیت ملی، با برخورد مناسبی روبرو نشدند. آقای فروزانفر این دانشجویان را افرادی خاطی و برخورد انجام شده را کاملا طبیعی دانسته اند. وی که تا پایان جلسه حتی از معرفی نام خود امتناع ورزیده، در پاسخ خانواده ها که اعمال مأموران تفتیش منازل یا بازجویان را غیرقانونی دانسته اند، اعلام کرده است که در مورد مسأله امنیت ملی هرگونه اقدامی مجاز است. وی که ظاهرا در این جلسه، که خانواده ها یه سختی هماهنگ کرده بودند، بیشتر قصد بیان عقاید خود را داشته است تا شنیدن صدای اعتراض و دادخواهی مادران، در نهایت از آنها خواست که درخواستهای خود را به صورت مکتوب و در قالب یک نامه خطاب به ریاست امنیت سیاسی اصل 90 بنویسند تا آنها بتوانند این مسأله را بر طبق آن پیگیری کنند. نمایندگان خانواده ها همانجا نامه ای را با سرآغاز " ما نمایندگان دانشجویان دربند تهران، مازندران وسایر شهرها ..." درخواستهای خود را مبنی بر آزادی بدون قید و شرط فرزندانشان، دادن امکان اخذ وکیل برای آنها، دادن امکان ملاقات حضوری با عزیزانشان مکتوب کرده اند.
در ضمن اسامی دانشجویان دستگیرشده (حدود 34 نفر) و دانشگاه آنها نیز ضمیمه شده است.

همزمان با این دیدار، تعدادی از خانواده ها دم زندان اوین حضور پیدا کردند. دوشنبه روز ملاقات زندانیان سیاسی است و خانواده ها به امید گرفتن ملاقات و یا دادن پول یا نامه به عزیزانشان و اعلام اینکه به دنبال کارهایشان هستند و برای رهایی آنها از هیچ کاری کوتاهی نمی کنند در آنجا حاضر شدند.
و همه پیشاپیش می دانیم که ....
فردا سه شنبه، حدود ساعت 1، خانواده ها مجددا در مقابل مجلس با هم قرار دارند تا نتیجه مذاکرات کمیسیون امنیت ملی، توسط آقای محمدی به آنها منتقل شود.

هیچ نظری موجود نیست: